Regulamin Programu Lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO -GOLFPOINT.PL
 

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą:„Program Lojalnościowy - Golfpoint.pl” („Program”) organizowanym przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

I. DEFINICJE:

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Organizator Pan Mateusz Siedlecki oraz Pani Marta Siedlecka prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Golfpoint Spółka Cywilna Marta Siedlecka Mateusz Siedlecki z siedzibą pod adresem: ul. Burakowska 15, 01-066 Warszawa, zgodnie z wpisami do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5213690907, REGON 360924656, tel. kontaktowy: +48 604 656 603, codziennie od pon. do pt. w godzinach 10-18, w sob. w godzinach 10-14, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, e-mail: sklep@golfpoint.pl;

 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem URL: www.golfpoint.pl;

 3. Zamawiający – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony www Sklepu internetowego;

 5. Towar lub Towary – sprzęt sportowy do gry w golfa m.in. kije, torby, wózki, piłki, akcesoria do gry w golfa, odzież, obuwie, a także usługa serwisu sprzętu polegająca na wymianie gripu w kiju golfowy oraz bony upominkowe o różnej wartości możliwe do zrealizowania w Sklepie internetowym;

 6. Strona Towaru - podstrona na stronie www Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;

 7. Zamówienie – Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie Sklepu internetowego, za których nabycie Zamawiający otrzymuje Punkty;

 8. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie www Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, poprawianie danych osobowych, itp.; 

 9. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;

 10. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;

 11. Punkty – naliczane na Konto Zamawiającego jednostki (punkty) w związku z nabyciem przez Towarów poprzez stronę www Sklepu internetowego lub naliczane w związku z inną aktywnością Zamawiającego zgodnie z Regulaminem;

 12. Stan Punktów - oznacza aktualną liczbę ważnych Punktów naliczonych Zamawiającemu widoczna po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego;

 13. Regulamin - niniejszy regulamin Programu.

 

II. REJESTRACJA W PROGRAMIE:

 

 1. Korzystanie z Programu uwarunkowane jest rejestracją Konta Zamawiającego na stronie www Sklepu internetowego. Rejestracja ta polega na łącznym spełnieniu następujących warunków:

 1. wypełnienie przez Użytkownika, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Organizatora na stronie www Sklepu internetowego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail, nr telefonu kontaktowego),

 2. ustalenie indywidualnego Loginu i Hasła,

 3. potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności oraz plików Cookies poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym na stronie www Sklepu internetowego,

 4. zapoznanie się z Regulaminem Sklepu internetowego oraz Regulaminem programu lojalnościowego i ich akceptacja poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym na stronie www Sklepu internetowego,

 5. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Użytkownika w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego i Programu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym na stronie www Sklepu internetowego,

 6. przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Organizatora poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się na końcu formularzu rejestracyjnym.

 

 1. Uwierzytelnianie dostępu do Konta Zamawiającego, udostępnianego Użytkownikowi na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, następuje każdorazowo poprzez podanie Loginu oraz Hasła. Rejestracja Konta Zamawiającego na stronie www Sklepu internetowego jest bezpłatna i dobrowolna, aczkolwiek konieczna do korzystania z Programu.

 

 1. Użytkownik, który prawidłowo wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym Konta Zamawiającego, otrzymuje na wpisany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą informację o rejestracji Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym. W momencie rejestracji Konta Zamawiającego dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Rejestracja Konta Zamawiającego jest jednocześnie przystąpieniem do Programu. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta Zamawiającego innym osobom.

 

 1. Informacje dot. historii dokonywanych w Sklepie internetowym Zamówień, ilości zgromadzonych przez Zamawiającego Punktów w Programie, są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania przez Zamawiającego aktywnego Konta Zamawiającego, a treść tych informacji jest udostępniana wyłącznie Zamawiającemu.

 

 1. Rejestracja Konta Zamawiającego oraz korzystanie ze strony www Sklepu internetowego są możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU I UZYSKIWANIA PUNKTÓW W PROGRAMIE:
 

 1. Po dokonaniu rejestracji i utworzeniu Konta Zamawiającego, już przy pierwszych zakupach poprzez stronę www Sklepu internetowego po zalogowaniu się na stronie Sklepu internetowego do Konta Zamawiającego, Zamawiający gromadzi Punkty za zrealizowane Zamówienie. Nabycie Punktów możliwe jest jedynie, gdy Zamówienie zostaje złożone przy użyciu Konta Zamawiającego. W przypadku, gdy Użytkownik dokona złożenia Zamówienia i zakupu Towarów bez logowania się do Konta Zamawiającego, Punkty za taki zakup Towaru nie zostaną naliczone w Programie.

 

 1. Informacja o aktualnym Stanie Punktów widoczna jest po zalogowaniu się na Konto Zamawiającego w zakładce „Twoje punkty”.

 

 1. Punkty nie są naliczane za koszty dostawy Towaru.

 

 1. Organizator może także przyznawać Punkty dodatkowe na Konto Uczestnika w ramach programów promocyjnych i premiowych oferowanych przez Organizatora według zasad określonych w materiałach informacyjnych Organizatora dotyczących takich programów.

 

 1. Organizator umożliwia Użytkownikom posiadającym Konto Zamawiającego pełne korzystanie z Programu. Organizator nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat z tytułu korzystania przez Użytkownika z Programu.


 

 1. Jeżeli Punkty zostały przyznane Użytkownikowi niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta Zamawiającego.

 2.  

IV. PUNKTY I ICH WYMIANA:

 

 1. Zamawiający za każde wydane 1 PLN na zakup Towaru poprzez stronę www Sklepu internetowego, korzystając z Konta Zamawiającego, otrzymuje prawo do naliczenia 2 Punktów na Koncie Zamawiającego w Programie.

 

​     2.  Punkty zostaną naliczone na Koncie Zamawiającego po upływie okresu, który uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy sprzedaży              Towarów, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) i postanowieniami regulaminu            Sklepu internetowego.

 

 

    ​3.  Użytkownicy nie mogą zamieszczać komentarzy, które zawierają informacje obraźliwe, nieprawdziwe,  treści powszechnie uznane za                            rasistowskie,      zamierzających do naruszenia praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, prawa własności handlowej lub praw                    autorskich. Użytkownik        ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za treści zamieszczanych na stronie www                  Sklepu    internetowego komentarzy.

 

​  4.    Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania zgromadzonych Punktów na zakup Towaru od momentu przyznania Punktów na Koncie                     Zamawiającego, o ile zgromadził on wystarczającą ilość Punktów niezbędnych do zakupu wybranego przez niego Towaru. Na Stronie Towaru             widnieje liczba Punktów, które należy wymienić na dany Towar. Zamówienie Towaru może zostać złożone jedynie przez Zamawiającego.


 

​  5.    Zamawiający chcący wymienić zgromadzone Punkty zgromadzone w Programie na Towar powinien wykonać następujące czynności:

 1. Zalogować się na stronie www Sklepu internetowego do Konta Zamawiającego przy użyciu Hasła i Loginu
 2. Wybrać Towar do zakupu, dokonać wyboru sposobu dostawy i zaznaczyć wymianę Punktów na Towar
 3. Złożyć Zamówienie zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego.

 

​  6.    Z chwilą złożenia zamówienia na Towar przez Zamawiającego, liczba Punktów odpowiadająca zamówionemu Towarowi, wskazana na Stronie           Towaru lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora, będzie odjęta ze Stanu Konta Zamawiającego. W każdym przypadku, gdy             Towar zamówiony przez Zamawiającego nie zostanie sprzedany Zamawiającemu, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na Konto                             Zamawiającego Punktów, w ilości odpowiadającej zamówionemu Towarowi.


 

​ 7.    Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. Punktów nie można wymienić na koszt dostawy Towarów zakupionych za wymienione Punkty.

 

​  8.    Punkty zebrane na Koncie Zamawiającego są ważne bezterminowo.

 

V. DANE OSOBOWE, REKLAMACJE:

 

 1. Zamawiający dokonując rejestracji Konta Zamawiającego i Zamówienia w Sklepie internetowym proszony jest o zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb realizacji dostawy zamówionych Towarów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 

 1. Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy i korzystania z Programu.

 

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie strony www Sklepu internetowego, a także naliczania i odejmowania Punktów. W przypadku, gdy usługi lub inne działania Organizatora wskazane w niniejszym Regulaminie są z nim niezgodne, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Podobnie w przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację bezpośrednio do producenta Towaru na adres wskazany na opakowaniu Towaru lub w dołączonym do Towaru dokumencie gwarancji bądź też złożyć reklamację do Sprzedającego Organizatora.

 

 1. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@golfpoint.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego na stronie www Sklepu internetowego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.`

 

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Organizatora. Każda taka reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. Usunięcie Konta Zamawiającego jest jednocześnie rezygnacją z uczestnictwa w Programie. Zamawiający może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Konta Zamawiającego, informując o tym Organizatora droga pisemną lub mailową. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia od Zamawiającego wszystkie Punkty zgromadzone na jego Koncie Zamawiającego zostaną unieważnione i Konto Zamawiającego zostanie zamknięte. Zamawiający ma prawo do wykorzystania swoich Punktów zgromadzonych na Koncie Zamawiającego w terminie 60 dni od daty złożenia rezygnacji z korzystania z Konta Zamawiającego.

 

 1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim zawiadomieniem z 60- dniowym wyprzedzeniem.


 

 1. W przypadku zakończenia Programu, Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zakończeniu działalności Programu na stronie www Sklepu internetowego oraz powiadomienia Zamawiających drogą mailową. Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania w zakupie Towarów zebranych Punktów w terminie 60 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przez Organizatora o zakończeniu Programu.


 

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Zamawiający zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie www Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową). W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Programu. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Konta Zamawiającego w każdym czasie.

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Sklepu internetowego.

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 

 1. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Warszawa, dnia 23.07.2015 roku